.

Voorstel nieuwe functie voor sociaal werkers ziekenhuizen t.a.v. IFIC.

De beroepsvereniging vzw BSWZ heeft gepleit voor de toevoeging van een nieuwe, nog niet opgenomen functie, met name ‘referentie sociaal werker ziekenhuis’ en dit voor alle sociaal werkers die tewerkgesteld zijn in de ziekenhuizen, ongeacht de aard van het ziekenhuis of de afdeling waaraan ze verbonden zijn.

Overleg IF-IC

Op 25 maart 2019 vond op de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een zitting plaats georganiseerd door de sociale partners in samenwerking met IF-IC. Dit in het kader van de onderhoudsprocedure van de nieuwe analytische sectorale functieclassificatie geïmplementeerd in de federale sectoren van het paritair comité 330.

De beroepsvereniging vzw BSWZ heeft gepleit voor de toevoeging van een nieuwe, nog niet opgenomen functie, met name ‘referentie sociaal werker ziekenhuis’ en dit voor alle sociaal werkers die tewerkgesteld zijn in de ziekenhuizen, ongeacht de aard van het ziekenhuis of de afdeling waaraan ze verbonden zijn.

We vragen de opneming van deze nieuwe functie omdat de toegewezen functies van ‘medewerker sociale dienst’ (code 5073), ‘medewerker sociale dienst in een psychiatrische eenheid/centrum’ (code 5076), ‘medewerker sociale dienst – revalidatie’ (code 5074) en ‘ontslagmanager’ (code 5080) voor minder dan 80% beantwoorden aan de werkelijke functie-inhoud van de sociaal werkers in de ziekenhuizen. We gebruikten hier uiteraard de gids ‘Sociaal werk in ziekenhuizen’ als basis voor de nieuwe functieomschrijving. Deze gids werd samengesteld door sociaal werkers in diverse ziekenhuizen, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en goedgekeurd door de werkgroep sociaal werk in het ziekenhuis van de FOD Volksgezondheid.

Op dit ogenblik vinden de zittingen plaats met de beroepsverenigingen van de diverse beroepsgroepen. In latere instantie wordt dan beslist of de functieomschrijving al dan niet zal worden meegenomen voor ‘aanpassing’ in de onderhoudsprocedure en volgt nog een lange procedure. Een van de methodieken  bestaat er in dat men via interviews met sociaal werkers op de werkvloer de beschreven functie-inhoud zal aftoetsen aan de werkelijkheid. Dat zal uiteraard ook tijd in beslag nemen.

We zijn er echter van overtuigd dat de vele en zeer diverse taken, zowel op vlak van welzijn als op vlak van gezondheid, die de sociaal werker in het ziekenhuis nu opneemt, een grote mate van specialisatie vragen en bijkomende opleidingen noodzakelijk maken (getuige hiervan het door BSWZ opgerichte gegeerde opleidingstraject voor beginners, gefinancierd door de FOD Volksgezondheid) en dat binnen het IF-IC tapijt, een nieuwe bijkomende functieomschrijving op maat van de sociaal werkers in de ziekenhuizen niet meer dan gerechtvaardigd is.

We willen benadrukken dat de uitnodiging in het kader van de onderhoudsfase tot stand kwam dankzij de vele beroepen die ingediend werden bij IF-IC door sociaal werkers uit verschillende Vlaamse ziekenhuizen. Daarom willen we ook iedereen die beroep aantekende van harte danken. Het loont dus de moeite om zich te verenigen en van zich te laten horen!

We houden jullie via deze weg verder op de hoogte.

Sabine Maene 

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN

Meer nieuws