.

Sociaal werkers in de ziekenhuizen kregen van ons een schrijven i.v.m. beroepsprocedure IFIC.

De BSWZ besliste om het IFIC aan te schrijven over de onvolledige functieomschrijving van de sociaal werkers in de ziekenhuizen. U heeft als individuele sociaal werker ook de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. We richtten via email een uitgebreid schrijven naar een brede groep van sociaal werkers.  Het volledige schrijven vindt u hier onder. Heeft u dit schrijven niet gehad en wil u ook graag de bijgevoegde documentatie ontvangen? Vraag er gerust naar via het contactformulier op deze website.

Beste collega’s sociaal werkers,

De sociaal werkers die in een privé ziekenhuis werken, hebben recent vanuit de personeelsdienst van het ziekenhuis een bericht gekregen in verband met de overgang naar de IFIC looncategorieën. Voor 31 mei dienen zij de ontvangst van dit bericht te bevestigen. De keuze voor de IFIC looncategorie of het huidige barema dient dan ten laatste op 30 juni te gebeuren. 

Sociaal werkers worden ingeschaald in looncategorie 14. Vanuit de beroepsvereniging  stellen we echter vast dat de gehanteerde functieomschrijving van ‘medewerker sociale dienst’ verre van volledig is en aldus geen correcte weergave is van onze functie. Als beroepsvereniging willen we hierop reageren. 

Enerzijds zullen we een schrijven richten naar IFIC om dit aan te kaarten en hen te wijzen op de tekorten in de voor onze functie gebruikte taakomschrijving. We hopen op die manier dat het IFIC hiermee rekening houdt en dit zal opnemen bij de jaarlijkse actualisatie van de functieomschrijvingen. Meer bepaald zijn we van oordeel dat de functie ‘sociaal werker in het ziekenhuis’ ontbreekt en zullen we vragen dat IFIC deze functie ook opneemt in zijn lijst.

Anderzijds is er de mogelijkheid dat collega’s sociaal werkers individueel beroep aantekenen. In eerste instantie bij de interne beroepscommissie van hun eigen ziekenhuis. Later, als deze het beroep afwijst, bij de beroepscommissie van het IFIC. Wat de beroepsprocedure voor IFIC betreft krijg je, indien je ook niet akkoord bent met de beslissing van de interne beroepscommissie, van hen de nodige document om extern beroep aan te tekenen alsook de coördinaten van het secretariaat van de externe beroepscommissie. 

Het is uiteraard belangrijk dat er zoveel mogelijk gereageerd wordt op de tekorten in de functieomschrijving doch dit dient elke collega voor zichzelf te beslissen. 

Om jullie enigszins te helpen in deze beroepsprocedure hebben we vanuit de beroepsvereniging een document opgemaakt dat hiervoor kan gebruikt worden. Hierin staat ook gemotiveerd waarom je beroep aantekent. Op deze manier is er ook een zekere uniformiteit. Het document is grotendeels al ingevuld. (Punt 4.2 blijft blanco want niet van toepassing.). 
Opgelet: 

  • de functie-omschrijving van een sociaal werker in een psychiatrisch ziekenhuis kan afwijken van de bijgevoegde functieomschrijving ‘sociaal werker in het ziekenhuis’.
  • In de argumentatie en in de functieomschrijving ‘sociaal werker in het ziekenhuis’ wordt verwezen naar de wachtdienst die de dienst sociaal werk in sommige ziekenhuizen opneemt. Dit moet per ziekenhuis bekeken worden.

Verder hopen we dat de aanvullingen van de taakomschrijving en onze argumentatie om een bijkomende functie te creëren een invloed zal hebben op de weging en bijgevolg resulteert in een hogere looncategorie. 

We willen voor alle duidelijkheid nog meegeven dat de beroepsprocedure de datum  voor de keuze tussen de IFIC looncategorie en je huidige barema opschort. 
Zolang de beroepsprocedure loopt, wordt je huidige barema toegepast. Na de beroepsprocedure dien je een keuze te maken. Bij de keuze van de IFIC looncategorie zal alles geregulariseerd worden met terugwerkende kracht. 

Collega’s wij vinden het belangrijk dat onze taken naar waarde een juiste inschatting krijgen. Vandaar deze informatie over de stand van zaken en de te nemen stappen.

Wij hopen dat we met deze mail jullie geholpen hebben om eveneens te reageren op het IFIC gebeuren. 

In bijlage vinden jullie:

  • Grotendeels ingevuld document om intern beroep aan te tekenen
  • Functieomschrijving ‘sociaal werker in het ziekenhuis’ op basis van Gids Sociaal Werk in het ziekenhuis van de FOD Volksgezondheid
  • Vergelijking Ific referentiefunctie vs uitgevoerde functie
  • Argumentatie beroep
  • Ific functieomschrijving ‘medewerker sociale dienst’
  • Het IFIC schema voor de beroepsprocedure

Met vriendelijke groeten,

Sabine Maene
Voorzitter VZW BSWZ

Dirk Aerts
Ondervoorzitter VZW BSWZ

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN

Meer nieuws